Privacyreglement - DNFS

DNFS neemt jouw privacy zeer serieus en zal jouw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Op deze pagina staat het Privacy Statement van DNFS (“Privacy Statement”). We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

1. Wie is The Hup?

Onder The Hup vallen de juridische entiteiten Solid Professionals Interim B.V., Amsterdam Data Collective B.V., de Nederlandse Farmaceutische Support B.V. en Instituut Voor Vitaal Ondernemen. Dit Privacy Statement is van toepassing op alle bovengenoemde juridische entiteiten van The Hup.

 

The Hup is gevestigd te Utrecht aan de Maliebaan 75 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30241776.

 

The Hup

Maliebaan 75

3581 CG Utrecht

030-2400511
contact@dnfs.nl

2. Wanneer is dit Privacy Statement van toepassing?

DNFS verzamelt de door jou (“Data Subject”) verstrekte persoonlijke gegevens (“persoonsgegevens”) en gebruikt deze om je te kunnen bellen of e-mailen aan de hand van je sollicitatie en/of om onze producten en diensten af te stemmen op jouw behoeften (“Dienst”). Dit doen we door gebruikers van onze website te bepalen, advertenties te personaliseren, marketingactiviteiten te verbeteren en functies van onze sociale media te kunnen bieden, voor recruitmentdoeleinden en voor informerende doeleinden.

 

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle gegevens die DNFS verzamelt en verwerkt van kandidaten, sollicitanten, klanten, medewerkers, opdrachtgevers en gebruikers van haar website, apps en andere diensten.

 

Als je ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, bijvoorbeeld via onze website, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met dit Privacy Statement. DNFS neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerkingen die door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een natuurlijk persoon bij betrokken is, worden genomen.

3. Wat zijn Persoonsgegevens?

De AVG geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

 

Er zijn vele soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd.

4. Welke informatie wordt door DNFS verzameld en verwerkt?

Om gebruik te kunnen maken van de Dienst die DNFS aanbiedt, worden persoonlijke gegevens opgeslagen en verwerkt. De persoonlijke gegevens die DNFS opslaat en verwerkt, zijn verkregen direct van de persoon via bijvoorbeeld een cv, een persoonlijk gesprek, ingevulde gegevens op onze website of gegevens die zijn vastgelegd in een contract met DNFS. We kunnen ook gegevens van jou verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou zijn in werk gerelateerd contact. We kunnen je dan benaderen met de vraag of je interesse hebt in een nieuwe uitdaging bij ons, conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy Statement. Tevens verzamelen we indirect verkregen gegevens, namelijk via geautomatiseerd gegenereerde informatie met behulp van Google Analytics, Google Ads, Leadinfo, Hotjar en LinkedIn Insight Tag. DNFS verwerkt dus je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Bij zowel het direct als indirect ontvangen van persoonsgegevens, vraagt DNFS expliciet om je toestemming voor het verwerken en het bewaren van je persoonsgegevens. Deze gegevens zijn nodig om jouw overeenkomst met DNFS af te sluiten, te administreren en kunnen uitvoeren, maar worden ook gebruikt ter ondersteuning van marketing doeleinden. Voor welke doeleinden DNFS deze gegevens gebruikt, staat opgenomen in respectievelijk clausule 4 en 5 van dit Privacy Statement.

Automatisch gegenereerde informatie

 

DNFS verzamelt automatisch gegenereerde informatie over jouw surfgedrag tijdens het gebruik van de Dienst. Deze informatie bestaat onder meer uit je IP-adres (het nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), de datum van het invullen van de persoonsgegevens en “cookies”. Voor zover DNFS deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd.

 

DNFS gebruikt automatisch gegenereerde data voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van haar website en de Dienst. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt, maar zullen altijd volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens).

Cookies

 

Ter uitvoering van de Dienst maakt DNFS gebruik van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. DNFS gebruikt maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies.

 

Cookies zijn kleine stukjes informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd worden. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen. In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van jouw pc, door jou aangegeven voorkeuren en de tips en discussies waarop je bent geabonneerd) om een volgend gebruik van de Dienst te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast je IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere persoonsgegevens. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browser instructies of de help functie van je browser raadplegen. Als je wel gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt indien je een openbare computer verlaat.

5. Voor welke doeleinden zal DNFS gegevens over jou gebruiken?

DNFS zal persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om jouw overeenkomst met ons af te sluiten, te administreren en uit te voeren en daarmee de Dienst aan je te verlenen;
 • Voor marketing gerelateerde activiteiten, waaronder:
  • Het aanbieden, onderhouden en verbeteren van onze websites en sociale media;
  • Het informeren over en promoten van onze dienstverlening;
  • Het informeren over, organiseren van en uitnodigen voor onze activiteiten;
  • Contact onderhouden en uw vragen beantwoorden;
 • Om de Dienst aan je te verlenen met jouw specifieke toestemming, zonder dat hier van tevoren een overeenkomst met je is afgesloten (zie clausule 6). Hieronder valt bijvoorbeeld het voorleggen van Cv’s van kandidaten / sollicitanten bij onze opdrachtgevers.
 • Om contact met je te onderhouden en jouw vragen te kunnen beantwoorden;
 • Om geanonimiseerde statistische data op te stellen en de Dienst te beveiligen;
 • Om je informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;
 • Om de Dienst aan te passen en te verbeteren;

6. Toestemming verwerken Persoonsgegevens

Voor de verwerking van persoonsgegevens door DNFS zal de betrokkene expliciet toestemming geven. In artikel 4 lid 11 AVG is het recht van de betrokkene omschreven als elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een duidelijke actieve handeling hem/haar betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

7. Gebruik door derden

Zonder jouw expliciete toestemming zal DNFS jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). DNFS kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de Dienst aan jou en voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Ten slotte kan DNFS jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten. DNFS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

8. Bewaartermijn

DNFS bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

9. Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heb je recht om een beroep te doen op onderstaande verzoeken met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • Het recht op intrekken toestemming
 • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen;
 • Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden;
 • Recht op inzage. Het recht om jouw persoonsgegevens die wij verwerken in te zien;
 • Recht op rectificatie en aanvulling, wanneer de persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn;
 • Het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dat wij persoonsgegevens op jouw verzoek over jou bewaren alhoewel wij deze anders niet (langer) mogen verwerken of wanneer dit ter discussie staat;
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming. Het recht om onder omstandigheden niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, zonder menselijke tussenkomst;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking;
 • Het recht op informatie en de manier waarop DNFS jouw persoonsgegevens verwerkt. Deze informatie vind je in dit Privacy Statement.

Verzoeken om jouw recht op privacy uit te voeren zoals hierboven beschreven, kunt u schriftelijk indienen door een e-mail te sturen naar .

10. Op welke wijze beschermt DNFS jouw Persoonsgegevens?

 • DNFS zal uw Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet verwerken conform de AVG wetgeving.
 • DNFS vereist dat u de gegevens invult waar een asterisk (*) achter staat. Het is niet verplicht om de gegevens in te vullen waar geen asterisk (*) achter staat.
 • DNFS zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 • DNFS zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

11. Doorgifte buiten de EU

Binnen de EU is het niveau van gegevensbescherming gelijk. Dat komt omdat alle EU-lidstaten hun wetgeving hebben aangepast aan de Europese privacyrichtlijn. De EU is daarom één rechtsgebied bij de bescherming van persoonsgegevens. De organisatie in het buitenland moet alleen voldoen aan de algemene eisen uit AVG wetgeving.

12. Doorgifte buiten de EU

Voor zover persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden in overeenstemming met dit Privacy Statement, en deze derde partijen zijn gevestigd buiten de Europese Unie, gebeurt een dergelijke doorgifte enkel indien dat land een passende beveiligingsniveau waarborgt, of door de Europese Unie is aangewezen als veilig. Derde landen zijn alle landen buiten de EU, met uitzondering van de landen in de Europese Economische Ruimte (EER).

13. Overdracht onderneming

Het kan voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van DNFS worden overgedragen aan een derde partij of dat DNFS fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw persoonsgegevens worden overgedragen.

14. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website.

15. Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement, dan kun je een e-mail sturen aan privacy@solidprofessionals.nl.